Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Firma Fruit , Maxwellstraat 25, 7825 GA.


Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Leverancier FirmaFruit  ( hierna Leverancier genoemd) en Koper/Opdrachtgever ( hierna Klant genoemd) , waarbij op grond van  een leveringsopdracht ( hierna Abonnement genoemd) door Leverancier producten aan Klant geleverd worden.


Artikel 1
Klant gaat met Leverancier een leveringsovereenkomst aan voor levering van vers fruitproducten door middel van een Abonnement.  Abonneevorm , waaronder hoeveelheid van de te leveren producten en de daarbij behorende prijs,  wordt in een separaat abonnement omschreven. Door een abonnement aan te gaan verklaart Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2
Een abonnement wordt aangegaan tot schriftelijke opzegging door Klant waarbij een opzegtermijn van vier weken in acht genomen moet worden.


Artikel 3
Overeenkomsten komen  tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding door Leverancier, welke blijkt uit een schriftelijke bevestiging aan Klant.


Artikel 4
Levering geschiedt franco Klant op wekelijkse basis , of in afwijkend patroon indien dit uitdrukkelijk met Klant is overeengekomen. De aantallen te leveren stuks fruit zijn overeengekomen in het Abonnement. Leverancier heeft de vrijheid wekelijks het assortiment samen te stellen.  Abonnementsprijzen zijn exclusief BTW en staan vast voor 1 ( kalender)jaar.
Leverancier heeft naar eigen inzicht het recht ingaande 1 januari met maximaal het CBS Consumenten Prijs Index gemiddelde percentage  van de afgelopen 12 maanden te verhogen.


  Artikel 5
Klant heeft te allen tijde recht op levering van Fruitproducten van de gangbare consumenten kwaliteitscategorie . Bij correcte koeling en opslag garandeert leverancier consumeerbaarheid van minstens 5 dagen na aflevering. Levering geschiedt franco Klant. Na aflevering gaat het risico van de geleverde producten over op Klant.  Bij eventuele kwaliteitsklachten dienen deze binnen 6 uur na aflevering bij Klant aan Leverancier kenbaar gemaakt te worden. Indien de klacht ontvankelijk verklaard wordt heeft Klant het recht op vervangende levering.
Voor verpakking wordt verwezen naar artikel 13, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6
Facturatie van de geleverde goederen vindt plaats met een vierweken factuur. De betalingstermijn bedraagt maximaal 14 dagen na factuurdatum.
Leverancier behoudt het recht leveringen op te schorten indien, na tevergeefs verzoek bij Klant om betaling , de betaaltermijn van facturen met meer dan een maand is overschreden.  Leverancier behoudt het recht de om de opgeschorte leveringen bij Klant in rekening te brengen.
Klant doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een eventuele vordering van haar op de Leverancier. Betaling dient te geschieden zonder enige korting, schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7
Alle producten blijven juridisch eigendom van de Leverancier totdat zij volledig zijn betaald.


Artikel 8

Het Abonnement eindigt bij:

-Wederopzegging door Klant zoals omschreven in Artikel 2;
-Faillissement , faillissementsaanvraag , verkregen of aangevraagde surseance van betaling door Klant of liquidatie van Klant. In deze gevallen zijn de nog openstaande vorderingen van Leverancier volledig en direct opeisbaar.


Artikel 9
Bij overmacht is Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van Leverancier tegenover de Klant op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer ligt van Leverancier. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde toeleveranciers of aan de zijde van die personen, waarvan Leverancier afhankelijk is voor de levering van de producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weers  en/of oogstomstandigheden.


Artikel 10
Klant beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de Klant is geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van Leverancier, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Klant dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien Leverancier voor de desbetreffende schade verzekerd is, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.


Artikel 11
De volgens Abonnement afgesproken levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen. Klant heeft in alle gevallen evenwel recht op Levering binnen 24 uur na de in het abonnement afgesproken levertermijn, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10, overmacht. Verpakking wordt in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd.


Artikel 12
Op alle door Leverancier en Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomsten, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen, beslecht door de bevoegde rechter te  Assen. Met opzij zetting van het hiervoor bepaalde zijn bij internationale transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving van vorenbedoelde bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te Assen dan wel de kantonrechter.


Artikel 13
Al het fruit wordt geleverd in houten kratten, welke middels een roulatiesysteem worden verspreid en ingenomen. De kratten blijven eigendom van FirmaFruit. Bij verlies of moedwillige beschadiging door gebruiker heeft FirmaFruit het recht €2,50 per krat in rekening te brengen.

Deel via:

Introductie actie

 
Bekijk de actie
---------------------------------------------------